fbpx

LapWall

Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (679/2016) mukainen versio

Rekisterinpitäjä

Lapwall Oy

Y-tunnus: 2422956-3

osoite: Periojantie 3, 92930 Pyhäntä

sähköposti: info@lapwall.fi

 

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Jukka-Pekka Salo

050 383 9522

sähköposti: jukka-pekka.salo@lapwall.fi

 

Henkilörekisterin nimi

LapWall LEKO® -suunnittelupalvelun käyttäjärekisteri

 

Henkilötietojen käsittelyn peruste ja tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

– Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn

Rekisteriä käytetään LapWall Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon sekä

markkinointiin.

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Käsiteltävät henkilötiedot

– etunimi, sukunimi

– sähköpostiosoite

– titteli

– yritys

– käyttäjän LapWall LEKO® -palvelussa laatimat suunnitelmat

 

Henkilötietojen luovuttaminen

Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille Euroopan Unionin alueella sijaitseville tahoille.

Esimerkiksi LapWall Oy:n yhteistyökumppaneille sekä viranomaisille.

Henkilötietoja voi siirtyä EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

 

Henkilötietojen suojaus

Palvelun asiakasrekisteriä ylläpidetään teknisenä tallenteena rekisterin ylläpitäjän tai tämän

valtuuttaman tahon toimesta. Tietojärjestelmä on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä suojauksia

ulkoisia tietomurtoja vastaan. Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt, joiden toimenkuvaan sen

käyttö kuuluu. EU:n ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle siirtyvät tiedot on suojattu Privacy Shield -järjestelyllä

 

Profilointi

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin tai muuhun automaattiseen päätöksentekoon.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy henkilötietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos

käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan.

Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla

tarvittavat lisätiedot.

Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos

  1. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
  2. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn

ole muuta laillista perustetta; tai

  1. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Oikeus käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos

  1. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
  2. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan

niiden käytön rajoittamista; tai

  1. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta

rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus peruuttaa suostumus

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän

vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot

jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset

tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva

tietosuojavaltuutettu. Sinulla on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos katsot,

että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä.

 

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen

liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan yhteyshenkilöön

sähköpostitse osoitteeseen jouni.harkonen@lapwall.fi tai postitse osoitteeseen Periojantie 3.

24.5.2018